Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 De website www.snel.nu wordt beheerd door Snel.nu en is onderdeel van Koezema’s Handels onderneming ingeschreven in de KVK onder nr 63352125

1.2 Snel.nu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via de website. Voor meer informatie hierover word verwezen naar het privacy en Cookie beleid.

1.3 Door gebruik te maken van deze website wordt iedere bezoeker geacht deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) te hebben geaccepteerd, wij adviseren iedere bezoeker derhalve om deze voorwaarden goed door te lezen voordat de website bezocht wordt.

1.4 Snel.nu spant zich in om een goede beschikbaarheid van de website te verzorgen, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Snel.nu behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere of de diensten te beëindigen.

 1. Toepasselijkheid

2.1 De website bestaat uit informatie die zichtbaar en toegankelijk is voor alle, zowel niet-geregistreerde bezoekers als geregistreerde gebruikers. Indien in deze algemene voorwaarden word verwezen naar bezoekers worden zowel niet geregistreerde bezoekers als geregistreerde gebruikers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

2.2.1 het bezoek aan en gebruik van de Website zowel door Bezoekers als Geregistreerde Gebruikers.
2.2.2 de registratie door bezoekers.
2.2.3 alle op de website geplaatste gegevens, bestanden en diensten.
2.2.4 alle overige betrekkingen tussen Snel.nu en de bezoeker.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Snel.nu zijn aanvaard.

 1. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 Snel.nu behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

3.2 Snel.nu is te allen tijde gerechtigd de website of de Inhoud en de zichtbaarheid en toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Snel.nu is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

BEZOEKERS

 1. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

4.1 De website is toegankelijk voor elke bezoeker. Bezoekers hebben de rechten en verplichtingen als omschreven in de navolgende artikelen 5 tot en met 7.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De website en de inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

5.2 De Website en de inhoud zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging of het voeren van een advertentie campagne, tenzij hiervoor vooraf toestemming is verleend door Snel.nu.

5.3 Snel.nu is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud, van computervirussen of van geïnstalleerde software applicaties, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snel.nu.

5.4 De website biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om inhoud op de website te plaatsen (zie artikel 12 van deze Voorwaarden). De door een geregistreerde gebruiker geplaatste inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende geregistreerde gebruiker.

5.5 Snel.nu zal de inhoud en de berichten die afkomstig zijn van geregistreerde gebruikers niet monitoren tenzij een ernstig vermoeden van misbruik of handelen in strijd met deze voorwaarden daar aanleiding toe geeft. Snel.nu is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door geregistreerde gebruikers geplaatste inhoud of verzonden berichten of voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen bezoekers van de website wegens gebruik van deze website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. Snel.nu verwijst in dat geval naar artikel 6.7.

5.6 De website bevat banners en links naar externe internetpagina's. Snel.nu is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Snel.nu heeft een Privacy- en Cookie beleid, dit beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

5.7 Snel.nu is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

5.8 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Snel.nu jegens bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de bezoekers van de website, zullen voor risico van deze bezoeker(s) zijn.

5.9 Snel.nu draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

 1. Gebruiksvoorschriften Website

6.1 Snel.nu adviseert bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

6.1.1 gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere bezoekers bekend te maken.

6.1.2 zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

6.2 Bij het gebruik van de website en het plaatsen van inhoud houdt de bezoeker zich aan de gedragsregels en voorwaarden die zijn opgenomen in deze voorwaarden.

6.3 Het is niet toegestaan om:

- De werking van de website dan wel andere computers of systemen van Snel.nu of andere bezoekers te verstoren, waaronder:
- het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden.
- het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Snel.nu of andere bezoekers.
- het wissen van bestanden op computers of systemen van Snel.nu of andere bezoekers.
- gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systemen zoals een robot, spider of off-line reader voor onderdelen van de Website die hiervoor niet zijn bedoeld.
- de beveiliging gerelateerde onderdelen van de website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
- andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere bezoekers geplaatste content en/of andere content op de website belemmeren of beperken.

6.3.1 Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarige kan toebrengen.

6.3.2 Ander bezoekers lastig te vallen of te intimideren.

6.3.3 met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de website in te voeren of te uploaden of de website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

6.3.4 de website zonder schriftelijke toestemming van Snel.nu te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites.

6.3.5 de website zonder schriftelijke toestemming van Snel.nu te gebruiken.

6.3.6 de website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal. (dit kan enkel en alleen op de 18+ pagina’s en dan nog alleen als de deelnemers 18+ zijn. Het verspreiden van kinderporno is niet toegestaan en bij aantreffen hiervan word gemeld bij de betreffende autoriteiten en worden al bij ons bekende gegevens verstrekt. Een ieder die dit soort links plaatst buiten de daarvoor aangewezen categorie / pagina daarvan word de link verwijderd en de betaalde kosten worden niet gerestitueerd  

6.3.7 Inhoud te plaatsen die bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke informatie bevat die niet door de bezoeker zelf is gemaakt of waarvan de bezoeker geen gebruik mag maken.

6.3.8 Persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot contactgegevens van personen, openbaar te maken.

6.3.9 de website te gebruiken voor het verspreiden van ongewenste reclame, kettingbrieven, en sneeuwbalsystemen.

6.3.10 onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij registratie, zich voor te doen als iemand anders bij registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen.

6.3.11 de website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

6.4 Een bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

6.5 Indien een bezoeker meent dat het handelen van een bezoeker in strijd is met dit artikel 6, kan de bezoeker Snel.nu hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het contactformulier.

6.6 Als er naar het oordeel van Snel.nu indicaties zijn dat een bezoeker in strijd handelt met dit artikel 6, heeft Snel.nu het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende bezoeker.

6.7 Een bezoeker is zich ervan bewust dat hij/zij door gebruikmaking van de diensten van de website kan worden geconfronteerd met inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Een bezoeker kan bij het zien van dergelijke Inhoud contact opnemen met Snel.nu via het contactformulier om Snel.nu van de aanwezigheid van deze Inhoud op de hoogte te stellen

6.8 Gebruikers dienen kennis te nemen van de huisregels en zich hieraan te conformeren.

6.9 Als een Geregistreerde Gebruiker naar het oordeel van Snel.nu in strijd handelt met dit artikel 6, of andere bepalingen van deze voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Snel.nu kan nemen omvatten:
- Het aanpassen of verwijderen van de door de bezoeker op de website geplaatste inhoud.
- Het tijdelijk of permanent verwijderen van bezoeker of geregistreerde gebruiker.
- Het beëindigen van een registratie.
- Het verhalen van eventuele schade die gevolg zijn van de schending door de bezoeker van de voorwaarden. ( inclusief alle kosten die hier uit kunnen voortvloeien)

6.10 Indien Snel.nu een registratie beëindigt, zal Snel.nu hierover achteraf een melding versturen aan het bij haar bekende emailadres behorende bij die registratie.

6.11 Snel.nu is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een bezoeker lijdt of maakt indien Snel.nu gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6. Bezoekers vrijwaren Snel.nu van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de website en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van Snel.nu, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door Snel.nu gestelde regels en/of aanwijzingen die Snel.nu aan de Bezoeker heeft gegeven.

6.12 Alle links, teksten en foto's op onze snel.nu of dochterpagina's kunnen worden geplaatst voor de daarvoor geldende tarieven. Mocht er onverhoopt een link, tekst of foto eerder verwijderd moeten worden zal er geen restitutie plaatsvinden, wel is het mogelijk om in overleg een nieuwe link, tekst of foto te plaatsen voor de periode die al voldaan is. Snel.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geplaatste content en de juistheid hier van. 

GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

 1. Overzicht rechten geregistreerde gebruikers

7.1 In aanvulling op de rechten en verplichtingen die gelden voor bezoekers, hebben geregistreerde gebruikers ook de rechten en verplichtingen als omschreven in de navolgende artikelen 8 tot en met 12.

7.2 Door zich te registreren op de website verklaart de geregistreerde gebruiker dat hij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dat hij de website niet zal gebruiken voor het voeren van een advertentie campagne.

 1. Registratie

8.1 Nadat een bezoeker de registratie procedure heeft doorlopen is de bezoeker een geregistreerde gebruiker.

8.2 Een geregistreerde gebruiker kan te allen tijde zijn registratie beëindigen. Indien de registratie wordt beëindigd, zal Snel.nu bij alle door de geregistreerde gebruiker geplaatste en naar de website ge-uploade inhoud aangeven dat deze is geplaatst door een anonieme bezoeker.

 1. Leeftijdsgrens voor geregistreerde gebruikers

9.1 De website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar. Een bezoeker verklaart door het invullen en versturen van het registratieformulier dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

 1. Gebruikersaccount en Mijn Profiel

10.1 Snel.nu kent geregistreerde gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De geregistreerde gebruiker mag slechts één gebruikersaccount hebben.

10.2 Snel.nu koppelt het gebruikersaccount aan een gebruikersnaam, emailadres en een wachtwoord. De gegevens komen overeen met de door de geregistreerde gebruiker op het registratieformulier opgegeven gegevens.

10.3 Geregistreerde gebruikers kunnen de in het gebruikersaccount ingevoerde gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen en dienen de in het gebruikersaccount als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

10.4 De geregistreerde gebruiker is volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk die via het gebruikersaccount en/of met de inloggegevens van die geregistreerde gebruiker worden verricht.

10.5 Het gebruikersaccount is als standaardinstelling niet doorzoekbaar via externe zoekmachines.

 1. Inhoud invoeren, uploaden en bekijken

11.1 Door inhoud op de website in te voeren of naar de website te uploaden:

- stemt de bezoeker er mee in dat Snel.nu voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Inhoud reclame kan tonen in welke vorm dan ook.
- behoudt de geregistreerde gebruiker alle intellectuele eigendomsrechten op die geplaatste Inhoud.
- verleent de geregistreerde gebruiker Snel.nu een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub-licentie) om deze Inhoud, al dan niet in gewijzigde vorm, op de website of op andere websites van Snel.nu te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Inhoud te tonen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de website en aanverwante activiteiten van Snel.nu, waaronder het promoten en verder verspreiden van de website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook, zonder dat Snel.nu daarbij de bron/maker van de Inhoud hoeft te vermelden.

11.2 De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de website geplaatste inhoud. In het bijzonder staat de geregistreerde gebruiker er voor in dat de inhoud juist en volledig is, voldoet aan deze voorwaarden en dat eventueel voor plaatsing van de inhoud op de website benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De geregistreerde gebruiker stelt Snel.nu schadeloos van alle schade en kosten die Snel.nu lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Inhoud inbreuk maakt of zou maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is of zou zijn jegens derden. Deze bepaling is van toepassing zowel voor inhoud die zelfstandig is gecreëerd als voor inhoud die, met of zonder gebruik van de diensten van Snel.nu, van andere websites of bronnen afkomstig is.

11.3 De geregistreerde gebruiker dient er voor te zorgen dat geplaatste Inhoud niet provocerend is, en niet onduidelijk of verwarrend is voor bezoekers. Derhalve dienen gebruikersnamen en gebruikersafbeeldingen geen (delen) van de Website te bevatten.

11.4 Het vermelden van een bron bij het plaatsen van inhoud wordt toegejuicht. Onder ‘bron’ wordt in dit verband verstaan: Een verwijzing naar de oorspronkelijke plaats van herkomst van de informatie of het citaat, met als doel de verifieerbaarheid ervan te vergroten. Bronvermeldingen die buiten deze definitie vallen zijn niet toegestaan.

SLOTBEPALINGEN

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 


Onze website maakt gebruik van Cookies om ervoor te zorgen dat de website zo optimaal mogelijk werkt.